Σκοπός του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας της Ε.Ο.Δ είναι να εισηγείται και να χειρίζεται θέματα που αφορούν τις τηλεπικοινωνίες, την πληροφορική, την ηλεκτρονική, όπως και την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στο πλαίσιο της λειτουργίας της Ε.Ο.Δ. Επιπλέον ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη καινοτομιών, καθώς και τη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων ηλεκτρονικών και πληροφοριακών συστημάτων.

Στις δραστηριότητες του τμήματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία και η ανάπτυξη πρωτοποριακών και καινοτόμων τεχνολογικών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως επίσης και η σχεδίαση και η διαχείριση του πανελλαδικού ραδιοδικτύου της ΕΟΔ, για την κάλυψη και απομακρυσμένων τηλεπικοινωνιακών αναγκών, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα σύγχρονης και ποιοτικής επικοινωνίας. Παράλληλα, το τμήμα φροντίζει για την ανάπτυξη του λογισμικού και των διαδικτυακών εφαρμογών, καθώς και για τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, ενώ ασχολείται και με την στατιστική ανάλυση και την τεκμηρίωση των δεδομένων.

Μερικά από τα πιο σημαντικά σημεία στην μέχρι τώρα πορεία του τμήματος είναι τα εξής:

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη:

- Φορητού Αυτόνομου τηλεπικοινωνιακού συστήματος στα VHF/UHF
- Επαναληπτών και αναμεταδοτών πανελλαδικά
- Μικροκάμερας έρευνας σε ερείπια
- Υ/Β Κάμερας για υποβρύχιες έρευνες
- Ενιαίας βάσης δεδομένων έμψυχου δυναμικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Τέλος τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, που στόχο έχουν την εκμετάλευση ή/και ανάπτυξη νέων (ή και υπάρχουσων) τεχνολογιών και διαδικασιών που θα ήταν χρήσιμες στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.