Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας και του Ι.Δ.Α.Φ.Κ.

2021-05-25

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας και του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών (ΙΔΑΦΚ) με αριθμό Επιχειρησιακής Ένταξης στο Μητρώο Εθελοντών του Πανελλαδικού Δικτύου Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων 3214/21.

Το παρόν Μνημόνιο σκοπεύει στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας στους τομείς που σχετίζονται με την Διαχείριση Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών καθώς επίσης τον καθορισμό προδιαγραφών πιστοποιημένης εκπαιδευτικής κατάρτισης.