Διεύθυνση Εκπαιδεύσεων

Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο της οργάνωσης για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα που αφορούν τα μέλη της. 

Ασκεί εποπτικό ρόλο σε όλες τις εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται για την κατάρτιση των μελών, ενώ παράλληλα συμμετέχει σε όλα τα διεθνή δρώμενα των παγκόσμιων φορέων ανά ειδικότητα (Ορεινή Διάσωση, Υγρό Στοιχείο, Αντιμετώπιση Καταστροφών, Πρώτες Βοήθειες κ.α.), προκειμένου να τηρεί και να εφαρμόζει τις επικαιροποιημένες οδηγίες που ισχύουν διεθνώς.

Με ευθύνη της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης καταρτίζονται οι εκπαιδευτές και βοηθοί εκπαιδευτών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Μαγνησίας, οι οποίοι με τη σειρά τους προβαίνουν στη διοργάνωση των διαφόρων σχολείων ανά ειδικότητα κάθε χρόνο.

Πέραν του εκπαιδευτικού προγράμματος, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διοργανώνει ασκήσεις, συνέδρια και ημερίδες με στόχο την προώθηση και διάδοση όλων των εξελίξεων και των νέων κατευθυντήριων οδηγιών (guidelines) που εκδίδουν οι παγκόσμιοι φορείς, των οποίων είναι μέλος η Ε.Ο.Δ.

Τα στελέχη της έχουν εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί στο εξωτερικό και στην Ελλάδα από διάφορους φορείς όπως IKAR- CISA, NAEMT, ERC, INSARAG, IFDS, IMRF, ANENA, ECOSEP κ.ά. 

Στόχος της είναι να διατηρεί υψηλό τα εκπαιδευτικό επίπεδο των μελών της Ε.Ο.Δ Μαγνησίας και, ταυτόχρονα, να εκπαιδεύει τρίτους μέσω συνεργασιών ή εκπαιδευτικών ημερίδων.