Διαχείριση τραύματος επίπεδο 2

Εμπεριέχει θεματικές όπως: 


Θεωρητικές:
 • Μηχανισμοί κάκωσης και Κινηματική του τραύματος
 • Εκτίμηση ασθενή
 • Τραυματική καρδιακή ανακοπή
 • Διαχείριση Αεραγωγού
 • Αερισμός
 • Καταπληξία - Shock
 • Παιδιατρικό τραύμα
 • Τραύμα σε έγκυο
 • Γηριατρικό τραύμα
Πρακτικές:
 • Χρήση AMBU, Παλμικού Οξύμετρου, Στηθοσκοπίου, Συσκευής Αναρρόφησης
 • Χρήση Στοματοφαρυγγικού Αεραγωγού & Ρινοφαρυγγικού Αεραγωγού
 • Χρήση Ιατρικού Οξυγόνου & Συστημάτων Παροχής
 • Αλγόριθμοι διαχείρισης τραύματος
 • Ρεαλιστικά Σενάρια Διαχείρισης Πολυτραυματία
Για την παρακολούθησή του απαιτείται επίπεδο γνώσεων κατ' ελάχιστο Διαχείρισης Τραύματος επιπέδου 1 και Χρήση & Τεχνικές Διασωστικών φορείων 


 Όλες οι τεχνικές που διδάσκονται στο σεμινάριο είναι βασισμένες πάνω στα τελευταία πρωτόκολλα του PHTLS